Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Huyết Biển Bức

Hoàng Ưng Tác phẩm: 2