Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Huyết Hải Phiêu Hương

Bộ đầu trong tuyển tập về Sở Lưu Hương.

Cổ Long Tác phẩm: 2