Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Ngưng Sương Kiếm

Ngọa Long Sinh Tác phẩm: 2